Monitor kinderopvang: IKK-maatregelen worden goed nageleefd

De implementatie van de IKK-maatregelen is bij de ruime meerderheid van de kinderopvangorganisaties goed verlopen. Zowel houders als medewerkers zijn van mening dat (een deel van) de IKK-maatregelen aan een kwaliteitsverhoging hebben bijgedragen.

Deze verhoging is vooral merkbaar op drie punten: meer aandacht en stabiliteit voor baby’s (dagopvang), een versterking van de rol/toerusting van de pedagogisch medewerkers en een versterking van het pedagogisch beleid.

Dit blijkt uit de derde monitor Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), die het ministerie van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De maatregelen waar kinderopvangorganisaties de meeste moeite mee hebben zijn het vaste gezichtencriterium, het 3 uur afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR), het actueel houden van het beleid rond veiligheid en gezondheid en de maatregel dat maximaal 33 procent van de beroepskrachten, die formatief worden ingezet, stagiair is (of beroepskracht in opleiding). 

De meting
In de meting zijn houders, pedagogisch medewerkers, oudercommissies, GGD-inspecteurs gevraagd naar de mate waarin, in hun beleving, de doelen van de Wet IKK zijn gerealiseerd. Daarbij is ook gevraagd welke maatregelen volgens hen het meeste of juist het minste bijdragen aan de doelen.

Uit het laatste rapport komen de volgende beelden naar voren: de helft van de houders en het merendeel van de medewerkers ervaart door IKK meer ruimte voor (pedagogisch) maatwerk. Van de andere helft geven de meesten aan ook geen behoefte te hebben aan meer ruimte voor maatwerk. Velen waren naar eigen zeggen al goed in staat om pedagogisch maatwerk te leveren en de opvang goed te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de kinderen en hun ouders. Houders en GGD-inspecteurs die van mening zijn dat de mogelijkheden voor maatwerk meer onder druk zijn komen te staan, wijzen op de striktheid van verschillende IKK-maatregelen, zoals bijvoorbeeld de drie-uurs-regeling.

Pedagogische doelen
De meerderheid van de houders, medewerkers en GGD-inspecteurs geven aan dat er meer houvast is gekomen voor het opnemen van de pedagogische doelen in het pedagogisch beleid en toepassing hiervan in de praktijk. De houders die geen effect ervaren geven aan dat de pedagogische doelen voor hen al voldoende duidelijk waren, al goed in het beleid waren opgenomen en volgens het beleid werden toegepast in de praktijk.

Met de Wet IKK zijn en worden maatregelen ingevoerd om de kwaliteit van de kinderopvang verder te verbeteren. Het doel van de Wet IKK is drieledig: een verhoging van de kwaliteit in de kinderopvang, meer ruimte voor maatwerk en meer houvast bieden voor de praktijk door een concretere beschrijving van de pedagogische doelen.

 

Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]