Richtlijnen voor auteurs


KIDDO is een pedagogisch vakblad voor de kinderopvang

KIDDO richt zich op de kinderdagopvang (0-4) en op de Buitenschoolse opvang BSO (4-12) en heeft als doel de (pedagogische) kwaliteit van de pedagogisch medewerkers te versterken en te onderhouden.

 

KIDDO staat open voor artikelen en artikelsuggesties voor opname in het blad, waarbij de redactie zal toetsen op:

  • of de inhoud aansluit bij en geschikt is voor de lezers;
  • of de bijdrage een nieuwe invalshoek heeft;
  • er geen verpakte commerciële boodschap wordt uitgedragen.

Richtlijnen voor het indienen van kopij:

Melden en toezenden:

Artikelen en artikelideeën voor KIDDO s.v.p. toezenden aan info@esthersmid.nl of artikel@kiddo.net. Vermeld hierbij het onderstaande.

  • Wat is het onderwerp of thema?
  • Wat is het doel van het artikel?
  • Voor welke doelgroep in de kinderopvang is het artikel bestemd?

Op basis van bovenstaande gegevens kan de redactie u uitnodigen het artikel toe te sturen. Is uw artikel al beschikbaar, stuur het dan direct mee als Word-document met zo min mogelijk opmaak zoals bijvoorbeeld tabellen.

Vermeld uw auteursgegevens inclusief contactadres en telefoonnummer in uw mail.

Artikelniveau

KIDDO richt zich op pedagogisch medewerkers en hun direct leidinggevenden. Pedagogisch medewerkers zijn veelal opgeleid op MBO-3 of -4 niveau. Het aanbevolen taalniveau is B1 en dat betekent dat de gemiddelde zinslengte maximaal 15 woorden beslaat.

De inhoud van het artikel moet relevant, praktisch en concreet zijn voor professionals in de kinderopvang. Bij artikelen naar aanleiding van een onderzoek graag een leesbare vertaling naar de praktijk maken. De schrijfstijl voor KIDDO is kort, bondig, met zo min mogelijk vakjargon, en zoveel mogelijk praktische voorbeelden.

Artikelopbouw
Geef het artikel een pakkende titel (5 tot 10 woorden) en eventueel een ondertitel. Dan een intro (40 tot 50 woorden) dat kort weergeeft waar het artikel over gaat en wat de strekking is van het artikel. Daarna volgt de broodtekst (voorzien van enkele tussenkopjes verdeeld over de tekst) die wordt afgesloten met een (zo mogelijk) puntsgewijze samenvatting, conclusie of afsluiting.

Een kadertekst met praktische toepassingen of extra informatie voor de doelgroep kan een zinvolle aanvulling zijn.

Graag ook enkele streamers (uit de tekst gelichte saillante uitspraken of belangrijke aandachttrekkers) meeleveren.

Artikel-lengte

Een artikel voor KIDDO varieert van 800 woorden (2 pagina's) tot maximaal 2400 woorden (6 pagina's).

Opmaak

KIDDO gebruikt enkele aanhalingstekens voor quotes.

Streamers mogen verzameld worden onderaan het artikel.

Artikel graag zonder verdere opmaak (kaders en tabellen) aanleveren. Kaders kunnen aangegeven worden m.b.v. [kader] voor het begin en [/kader] voor het einde van het kader.

Boektitels mogen tussen de volgende codes staan: [cursief] en [/cursief]

Redactionele aanpassing

De redactie behoudt zich het recht voor de tekst te bewerken of in te korten en stilistische veranderingen aan te brengen. Dit gebeurt in overleg met de auteur.

Aanlevering van foto’s en illustraties

Suggesties voor illustraties (tabellen, foto’s, schema’s) zijn welkom en kunnen bijgeleverd worden. In overleg worden eventuele onkosten vergoed. Aangeleverde foto’s waarop personen zijn te zien, moeten in verband met de privacywetgeving vergezeld gaan van expliciete publicatietoestemming van de auteur.   Bij voorkeur, zeker wanneer het kinderen betreft, gecombineerd met door gefotografeerde personen ingevulde toestemmingsformulieren.


KIDDO
Uitgeverij SWP
Postbus 12010
1200 AA  AMSTERDAM-ZO
020 3307200

www.kiddo.net

www.kinderopvangkennis.nl

 Menu

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen![ ADVERTENTIE ]